കാടോണം

കാടോണം ആദിവാസി സമൂഹത്തിനു  ആചാരങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉപരി, കാടോ നാടോ ഭേതമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്‍റെ, സ്വാദിന്‍റെ, സംതൃപ്തിയുടെ ദിനങ്ങളാണ്.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേത്തിനു സമാനമായി ഈ വര്‍ഷവും ചിന്നാറിലെ 11 ആദിവാസി കുടികളിലും ഓണം അതിന്‍റെ...

Punarjeevanam

Chinnar Wildlife Sanctuary has 11 tribal colonies in its jurisdiction. As per the govt. policies the tribes have been supplied enough rice as the main food for the last 15-20 years. This resulted in losing interests for more millet cultivation over a period of time....

Inauguration of Grocery shop at Palapettykudi

A grocey shop has been opened at Palappetty Tribal colony for meeting their urgent house hold needs. Palappetty tribal people has to travel more than 8 kilometres to reach Kovilakkadavu to purchase groceries and meeting other needs. Opening a grocery for their colony...